Проекти

Проекти


1. Донација на апаратура за Центарот во К.Вода и Средства за печатење на брошури – Know How Found и Британска Влада – 1997

2. Истражувачки проект за состојбата со дрогите во Македонија – ФАРЕ – 1998

3. Донација на средства за набавкана тестови за детекција на дроги за Центарот во К.Вода – МЦМС – 1999

4. Превенција на ХИВ меѓу зависници од дрога – Совет на Европа – 2000

5. Организациско јакнење – МЦМС- 2000-2003

6. Отворање на канцелариите на НВО Доверба, мај 2001, поддржано од МЦМС, ИТЗ и град Скопје

7. СОВЕТУВАЛИШТЕ – За адолесцентни млади и родители за проблеми поврзани со употреба на ПАС – ИТЗ 2000-2002

8. Децентрализација на служби за превенција и третман на злоупотреба на дроги – Министерство за здравство, СЗО, УНИЦЕФ – 2000

9. Градско координативно тело за борба против дроги на Град Скопје – Град Скопје – 2000

10. Опрема на дневната болница за метадонски третман во центарот во К.Вода – МЦМС-2001

11. Брза проценка за состојбите со злоупотреба на дроги и ризично однесување за превенција на ХИВ – УНИЦЕФ, УНДП – 2001

12. Реконструкција на кујната и трпезаријата во стационарниот дел на Центарот во К. Вода – Германски контингент – Килибарни лисици – 2002

13. Национална стратегија за превенција на ХИВ/СИДА – УНДП – 2003

14. Член на национално координативно тело за превенција на ХИВ/СИДА

15. Самофинансирачки проект – КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА

16. Risk – Net (Југоисточна Европа) Регионален проект за намалување на опасности од ширење на ХИВ/СИДА и други по крвен пат преносливи болести помеѓу групи со ризично однесување (Македонија, БиХ, Романија, Хрватска, Бугарија)

17. Превенција на ХИВ/СИДА и други по крвен пат преносливи болести кај лица зависни од дроги и нивни сексуални партнери – ИТЗ–2003-2004

18. Учествувавме во изработката на аплиакцијата до Global Found “Градење на координиран одговор за превенција на ХИВ/СИДА

19. МЛАДИНСКО СОВЕТУВАЛИШТЕ – со психоедукативни работилници – насочени кон превенција и рана и брза интервенција при употреба на алкохол и дроги-2004 /2005 – Агенција за млади и спорт

20. Проект поддржан од Global Found – Во делот – Превенција на ХИВ/СИДА меѓу интравенски корисници на дроги “Унапредување на пристапот за лекување од дроги“”

21. Поддршка и јакнење на програми за намалување на штети од употреба на дроги – ИХРД и Фондација Институт Отворено Општество Македонија

Проект пред реализација

Застапување за заштита на човековите права на лицата што користат дроги и подобрување на стандардите за лекување, особено на оние кои се наоѓаат во затвори ИХРД и Фондација Институт Отворено Општество Македонија