КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА

КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА


Се спроведува во група,два до три пати во месецот водена од
рехабилитирани и стабилизирани зависници-волонтери

ЦЕЛ
– Воспоставување и ревоспоставување на работните навики
-окупација
-надминување на емоција досада
-стекнување на вештини за социјално вклучување
-воспоставување на функционални обрасци за однесување
-одржување на стабилност
-превенција од рецидив
-менување на општествени ставови кон лица кои користат дроги и други
ПАС
-градење на самодоверба
-стекнување на вештини за креативност,
-планирање и реализација на креативни творби
-дружење
-поттикнување на чувството на припадност и исполнетост

ДОЛГОРОЧМА ЦЕЛ
Прераснување на креативна работилница во заштитна работилница

КРИТЕРИУМИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ
-стабилизирани клиенти
-родители,партнери и други семејни членови
-другари и пријатели кои сакаат да членуваат во Доверба

http://doverba.org.mk/images/Picture%20001.jpg http://doverba.org.mk/images/Picture%20002.jpg
http://doverba.org.mk/images/Picture%20003.jpg http://doverba.org.mk/images/Picture%20004.jpg
http://doverba.org.mk/images/Picture%20005.jpg http://doverba.org.mk/images/Picture%20006.jpg
http://doverba.org.mk/images/Picture%20007.jpg http://doverba.org.mk/images/Picture%20008.jpg
http://doverba.org.mk/images/Picture%20009.jpg http://doverba.org.mk/images/Picture%20314.jpg
http://doverba.org.mk/images/Picture%20320.jpg http://doverba.org.mk/images/Picture%20321.jpg
http://doverba.org.mk/images/Picture%20322.jpg http://doverba.org.mk/images/Picture%20323.jpg
http://doverba.org.mk/images/Picture%20324.jpg http://doverba.org.mk/images/Picture%20325.jpg