Социјални услуги и советување

1221Социјални услуги и советување


Спроведени од социјален работник во Понеделник и Петок од 12ч-17ч.

ЦЕЛ
Давање на соодветна финансиска и логистичка помош на корисниците
на дроги кои не се во можност да отпочнат процес на вадење на разни
документи од областа на здраствено и социјално осигурување.

Предуслов за успех е взаемна доверба на сите субјекти во заедницата а
не конфронтирање на ставови и пристапи,водени од сознанието дека
Превенцијата на ХИВ/СИДА не може да се спроведе на луѓето,таа се
спроведува од луѓето.