Организациска структура

Организациска структураОрганизациска структура:
Собрание – го сочинуваат сите членови на организацијата
Претседател
Извршен одбор
Го сочинуваат:
Претседателот на организацијата
Извршен директор
Административен менaџер
Членови на извршниот одбор
Сите членови на извршниот одбор освен административно – финансовиот менaџер се водители на сектор.
Надзорен одбор кој е сочинет од 3 члена
Постојат следните сектори

1. Сектор за превенција на злоупотреба на дроги

2. Сектор за унапредување на третманот

3. Сектор за намалување на штети од злоуотреба на дроги

4. Сектор за истражување, мониторинг и евалуација

5. Сектор за млади и привлекување на волонтери

6. Сектор за застапување, лобирање и застапување на човекови права

7. Сектор за односи со јавноста

8. Сектор за јакнење на капацитетите на целнате групи

9. Сектор за Рехабилитација и ресоцијализација

10. Сектор за креативна работилница

11. Сектор за клубски дроги

12. Сектор за едукација