ЛОБИРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОНАЦИИ

ЛОБИРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОНАЦИИ


ЦЕЛ:
Помош на социјално загрозени семејства и лица кои се во програма за
лекување од зависност на дроги или се корисници на услугите и сервисите
на Здружението ДОВЕРБА

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ:
Организирана беше новогодишна забава на која беа поделени пакетчиња
и играчки на децата на лица кои се наоѓаат на лекување.
Доверба и во иднина ќе се грижи за социјално загрозените лица кои се
соочуваат со проблемот на зависност од дроги.
Подготвени се и поделени социјални пакети со прехрамбени продукти и
средства за лична хигиена