Групи за самопомош

Групи за самопомош


ГРУПИ ЗА САМОПОМОШ се спроведува во групи,два до три пати
во месецот кои се водени од рехабилитирани и стабилизирани
зависници-волонтери.

ЦЕЛ
Размена на искуства,учење на нови вештини,помош и меѓусобно
охрабрување за донесување на промени во понатамошниот живот.

ПРВИТЕ ФОРМИ НА ВАКВИ ОРГАНИЗИРАНИ ГРУПИ ВО ДОВЕРБА СЕ
ЈАВИЈА ВО 1996-7 ГОДИНА.
Се формирани од страна на семејства,како и од самата целна група.

Од 2003 год. до 2006 год. во КОНТИНУИТЕТ СЕ ОДРЖУВА по четири(4)
ГРУПИ во МЕСЕЦОТ.

Денес Доверба редовно работи на групи за само-помош кои ги
сочинуваат КД кои се

-на Метадонски третман,
-се на третман без супститут,
-не се на никаков третман,
КД и нивни партнери семејства

ЦЕЛИ ПОРАДИ КОИ СЕ ФОРМИРАНИ ГРУПИТЕ
-ЈАКНЕЊЕ НА САМОДОВЕРБАТА,се учат,информираат,па дури и
едуцираат,како да се справуваат со секојдневните проблеми на кои
наидуваат
-Намалување на РИЗИЧНО ОДНЕСУВАЊЕ,
-ПРЕВИНИРАЊЕ НА РЕЦИДИВ

ШТО СЕ ГРУПИ ЗА САМОПОМОШ?
-Форма на самоорганизирање на одредена целна група.
-ГРУПИТЕ МОЖАТ ДА БИДАТ ОД ОТВОРЕН ИЛИ ЗАТВОРЕН ТИП.
-БРОЈКАТА НА ЧЛЕНОВИ СЕ ДВИЖИ МЕЃУ 8 ДО 15 ЧЛЕНОВИ.

-ИМА ВОДИТЕЛ КОЈ СЕ ГРИЖИ ЗА НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА
ГРУПАТА(ФАЦИЛИТИРА)
-ГРУПАТА ТРАЕ од 60 минути до 120 минути.

КАКО РАБОТИ ГРУПАТА?
Врз основа на:
-ПРИНЦИП НА ЕДНАКВОСТ
-ПРИНЦИП НА МЕЃУСЕБНА ДОВЕРБА